راهنما چاپ

 

ارسال درخواست:

جهت ارسال درخواست خود با دقت به تکمیل همه فیلد ها اقدام فرمایید.  ارتباط با شما از طریق اطلاعاتی که ارائه می نمایید صورت می پذیرد.

پس از ارسال درخواست ، کد پیگیری در سایت به نمایش در آمده و به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد.

پیگیری و بررسی وضعیت درخواست:

با در اختیار داشتن کد پیگیری ، خواهید توانسد درخواست ها و نتیجه در خواست خود را مشاهده نمایید.